فناوری بارکد

image


شرکت سپاکو در حال حاضر ، در راستای تکمیل و گسترش ارتباطات یکپارچه برای مشتریان خود راهکارهای سخت افزاری به خصوصی را ارائه می دهد. برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ اطمینان از اینکه ارتباطات و سخت افزارهای ثبت اطلاعات در یک محیط یکسان قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است. راهکارهای مبتنی بر بارکد شرکت سپاکو ، یک محیط کاملاً پویا به همراه ارتباطات یکپارچه می باشد را ارائه می دهد. مزایا کارایی – رفع شکاف موجود مابین اطلاعات کسب و کار و اطلاعاتی که به مشتری ارائه می شود. همکاری – توانمندی پرسنل در جهت همکاری موثر با یکدیگر سهولت در امور- حذف پیچیدگی های سازمان و سهولت در مدیریت