ارزش ها

image

 

ارزش ها نقش مهمی در پیشرفت یک مجموعه دارند. آینده ایی که میسازیم در گرو ارزش هاست .هر فرد یا سازمانی روزانه در صدها تصمیم مشارکت دارند، این تصمیمات در واقع انعکاسی از ارزش ها و باورهای ما هستند تا ما را به سمت اهدف خاصی مثل اهداف شخصی یا اهدافی که مربوط به سازمان است، سوق میدهد.

از این رو سپاکو اهداف سازمان خود را برای پایه ی ارج نهادن به ارزش های جامعه قرار داده است.

 

 

ارزش های سازمانی

نشان دهنده عملکرد سپاکو در جامعه است که شامل : رشد مالی ، کار گروهی ، اتحاد و ....

ارزش های فردی

نحوه ظاهر شدن کارمندان ، اصولی است که براساس آن زندگی میکنند که شامل : خلاقیت، فروتنی، اشتیاق و...

ارزش های اجتماعی

نوع ارتباط سپاکو با جامعه را نشان میدهد که شامل : آگاهی زیست محیطی و....

ارزش های روابط

تعیین کننده نوع ارتباط افراد با خانواده، همکاران، دوستان و سایر افراد که شامل : اعتماد، سخاوتمندی و...