لیبلینگ و چاپ برچسب

image

معمولا" صنایع تولیدی به دلیل عدم وجود یک روند مکانیزه در واحد بسته بندی، جهت ثبت اطلاعات این قسمت، دچار مشکلات عدیده ای می شوند. تکیه بر روشهای دستی و دخالت عامل انسانی در جمع آوری اطلاعات فرآیند تولید و بسته بندی منتهی به ایجاد حجم وسیعی از داده های غیر قابل اطمینان در مجموعه می شود. سیستم اتوماسیون بسته بندی مبتنی بر بارکد، پاسخی به تمام مشکلات و نیازهای مطروحه است. در انتهای فرآیند ساخت وتولید، یک بر چسب روی محصول نهایی، کارتن بسته بندی و یا پالت الصاق شده که حاوی یک سری اطلاعات معین درباره محصول به صورت بارکدی و نوشتاری است.این اطلاعات که حاوی داده هایی از قبیل شماره خط تولید و مونتاژ، شیفت، تاریخ و زمان (تکمیل بسته بندی) و سوابق گوناگون کنترل کیفی می باشد توسط دستگاههای بارکد اسکنر یا جمع آوری اطلاعات ، بدون دخالت نیروی انسانی ثبت می شوند. ایجاد یک پایگاه داده بدون خطا در این قسمت، به عنوان یکی از گلوگاه های اطلاعاتی، علاوه بر قادر ساختن مدیران به پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای مشتریان، امکان اخذ گزارشهای مهم مدیریتی از قبیل آمار تولید، سرعت و وقفه در روند تولید، ردیابی محصول نهایی، کنترل افراد موثر و... را فراهم می آورد